Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

"Termomodernizacja budynków leczniczych Placówki Szpitalnej w Dzierżążnie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie"

Wartość przedsięwzięcia: 5 036 120,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW: 2 988 330,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 1 443 080,00 PLN

       EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA :

       Liczba budynków objętych termomodernizacją: 1 szt.
       Ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) o powierzchni 8561,3 m2
       Wymiana okien o powierzchni 712,7 m2
       Wymiana drzwi zewnętrznych o powierzchni 54,3 m2
       Wymiana instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
       Modernizacja źródła ciepła
       Budowa i modernizacja węzła cieplnego

      EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA

       Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 688 Mg/rok

       Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.09.2016 r.

       Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2016 r.

       Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2017 r.

logotyp RDOS

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

"Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w trzech szpitalach woj. pomorskiego Gdyni, Wejherowie i Kościerzynie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu 8 046 485,09 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 5 841 540,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub".
Łączny koszt przedsięwzięcia to 1 499 522,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 1 274 593,70 zł (85 %), natomiast wkład własny wynosi 224 928,30 zł.

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

"Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez budowę lądowiska oraz zakup wyrobów medycznych dla SOR Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie"
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Wartość projektu: 2 672 175,31 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 271 349,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Modernizacja systemu pary technologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
W I kwartale 2013 roku zakończono modernizację źródeł pary i instalacji parowych Szpitala, dofinansowaną ze środków WFOŚ w Gdańsku. Podstawowym elementem modernizacji było wybudowanie nowej, zasilanej gazem, sterowanej mikroprocesorowo ciepłowni parowej o wysokiej sprawności energetycznej. Modernizacja była jednym z przedsięwzięć, które przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów energetycznych funkcjonowania Szpitala i zmniejszenia emitowanych zanieczyszczeń.
Osiągnięty efekt rzeczowy
W wyniku przeprowadzonej modernizacji systemu pary technologicznej w okresie rozruchu i regulacji systemu nastąpiła redukcja zużycia gazu ziemnego o 47 000 m3 w skali miesiąca. Spodziewana docelowa redukcja zużycia gazu wyniesie 50 000 m3/miesiąc.
Efekt Ekologiczny

 Rodzaj zanieczyszczenia Stopień zmniejszenia emisji zanieczyszczeń [%]
 Pyły ogólne 69
 SO2 99
 NOy 67
CO 67
CO2 67
Emisja równoważna 67

DOF