Deklaracja dostępności strony przedmiotowej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. https://szpital-koscierzyna.pl/index.php/pl/


Wstęp deklaracji


Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. https://szpital-koscierzyna.pl/index.php/pl/


Dane teleadresowe jednostki:


Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
ul. A. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
Tel. 58 686 01 13
E-mail:sekretariat [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2014-10-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 2. Część odnośników może nie być wyróżniona. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie.
 3. Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.


Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Standardy dostępności

 1. W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 3. Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.
 4. Dla osób z trudnością ruchową serwis posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB, nawigacja za pomocą klawisza TAB i strzałek kierunkowych, a także nawigacja za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych i klawisza ENTER.
 5. Serwis umożliwia zastosowanie podwyższonego kontrast (tło – czarne, białe i żółte, treści – białe, czarne i żółte łącza odsyłające, tryb światła domyślny i nocny).
 6. Serwis umożliwia powiększenia, zmniejszenia i powrotu do wielkości standardowej liter na stronie. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A- lub A+) umieszczonych na górze ekranu.
 7. Serwis oferuje fokus wokół elementów nawigacyjnych.
 8. Serwis posiada wyszukiwarkę treści na stronie.
 9. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie (podkreślenie, a w wersji wysokiego kontrastu posiadają kolor niebieski).
 10. Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona BIP Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. spełnia wymagania w 94,96%.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Marta Lorek. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 58 686 01 48, e-mail: marta [DOT] hess [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl ;. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówek Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. :


Kompleks budynków A-H Placówka Kościerzyna, ul. A. Piechowskiego 36

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych – przestrzenie komunikacyjne wolne od barier, komunikacja pionowa zapewniona poprzez użytkowane wind), Naprzeciwko budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – zastosowano rampy podjazdowe, nawierzchnie antypoślizgowe, windy, drzwi automatycznie otwierane. Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, punkt informacyjny – portier. W związku z istniejącym stanem pandemii, charakterem jaki w niej pełni szpital w tym koniecznością doraźnego zabezpieczania miejsc dla Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2 czasowo występują i mogą występować zmiany lokalizacji niektórych miejsc realizacji świadczeń. Obecnie funkcję informacyjną dla Pacjentów wspierają również żołnierze.
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,


Budynek Zakładu Patomorfologii z Prosektorium Placówka w Kościerzynie ul. A. Piechowskiego 36

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych – w przestrzeniach komunikacyjnych znajdują się bariery komunikacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – w przestrzeniach komunikacyjnych znajdują się bariery komunikacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne. W związku z istniejącym stanem pandemii, charakterem jaki w niej pełni szpital w tym koniecznością doraźnego zabezpieczania miejsc dla Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2 czasowo występują i mogą występować zmiany lokalizacji niektórych miejsc realizacji świadczeń.
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób –oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.


Kompleks budynków Placówka Dzierżążno ul. Szpitalna 36

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych - korytarze na jednym poziomie, naprzeciwko budynku na ogólnodostępnej strefie Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe z poręczami
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne. W związku z istniejącym stanem pandemii, charakterem jaki w niej pełni szpital w tym koniecznością doraźnego zabezpieczania miejsc dla Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2 czasowo występują i mogą występować zmiany lokalizacji niektórych miejsc realizacji świadczeń.
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób –oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,


Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna:

 1. możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, kontaktu za pośrednictwem e-mail, fax. W Centralnej rejestracji droga kontaktu przez sms jest możliwa w kierunku szpital->pacjent. Możliwość uzyskania części dokumentów w języku angielskim oraz skorzystania z tłumacza językowego. W placówkach stosowane są również tłumaczenia za pośrednictwem aplikacji translacyjnych. Planowane jest wdrożenie stałej współpracy z biurem tłumaczy językowych.
 2. Placówki nie posiadają pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne


Brak aplikacji mobilnych