Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

 

- dotyczy dokumentacji Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. A. Piechowskiego 36, tel. (58) 686 01-11, adres e-mail: sekretariat [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:

 1. Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można skontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria [AT] mz [DOT] gov [DOT] pl
 2. Wojewoda Pomorski, z siedzibą w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk
 3. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Walenty Narloch, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez:
  • e-mail: narloch [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl lub
  • listownie na adres siedziby administratora, lub
  • (58) 686-01-17.
   1. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym odbiorcom i podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., oraz ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 1. Podanie Państwa danych osobowych ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej.
 1. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z późn. zm).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:
  1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy
  4. Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie użytkowników SWD PRM.
 1. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania[1].
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeżeli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania.
 1. W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art.15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r i Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o:
  • Okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie
  • Daty miejsca zdarzenia
  • Numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu

[1] Profilowanie – oznacza dowolną formę automatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się