Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie  Sp. z o.o. jest wysokospecjalistycznym podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny w tym realizacji zadań dydaktycznych i badawczych z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Szpital uczestniczy w kształceniu i doskonalaniu kadr medycznych poprzez organizację między innymi:

Zgłoszenia (cv, list motywacyjny) prosimy kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: rekrutacja [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

W temacie e-maila prosimy umieścić numer referencyjny podany w treści ogłoszenia.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli (zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych):

 1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400), przy ul. Piechowskiego 36.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Walenty Narloch, adres mailowy walenty [DOT] narloch [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl, tel. (58) 686-01-17

3. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.

4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez wskazania numeru referencyjnego oraz bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierające klauzulę o wadliwej treści nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań prosze o kontakt

z Działem Kadr , Płac i Szkoleń

(058) 686 01 22