Druk zapytania ofertowego

Druk oferty

Załącznik 1A Wykaz urządzeń do testów specjalistycznych

Załącznik 1B Wykaz urządzeń do testów odbiorczych

Projekt umowy

Projekt umowy powierzenia danych

Poniżej zmodyfikowany załącznik nr 1A i 1B oraz załącznik nr 2 ze wstępnym harmonogramem testów

Proszę o zastosowanie przy sporządzaniu oferty.

Załącznik nr 1A - zmodyfikowany

Załącznik nr 1B - zmodyfikowany

Załącznik nr 2 Wstępny harmonogram testów

Uwaga! W związku z licznymi pytaniami informujemy, że testy odbiorcze (akceptacyjne), o których mowa w §1 ust 1b Projektu umowy dotyczą testów wykonywanych po naprawie urządzenia radiologicznego zgodnie z §9 ust 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r .w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 884 z późn. zm.) . Poniżej zmodyfikowany projekt umowy. Proszę o zastosowanie przy sporządzaniu umowy.

Projekt umowy - modyfikacja

 Ogłoszenie o wyniku