Zapytanie ofertowe na

Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

 

Kościerzyna, 2014-11-04

I. Wprowadzenie

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 12 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 rok.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., 83 – 400 Kościerzyna, ul . Piechowskiego 36

Tel. (058) 686 0124, fax (058) 686 01 21

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z o.o. za okres od 12 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Informacje dotyczące badanej jednostki:

L.p.

Nazwa jednostki

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

1.

Adres

Ul. Piechowskiego 36, 83 – 400 Kościerzyna

2.

Nr telefonu

(058) 686 01 24

3.

Nr fax

(058) 686 01 21

4.

Osoba do kontaktu/Stanowisko

Zbigniew Piąstka / dyrektor ekonomiczno -finansowy

5.

Rok rozpoczęcia działalności

1999 r. jako SP ZOZ; od 12.07.2013 r. jako Spółka z o.o.

6.

Przedmiot działalności

całodobowe świadczenia zdrowotne

7.

Kapitał własny (w zł) na 30.09.2014 r.

108.806.000,00

8.

Przychody ogółem (w zł) za okres od 12.07.2013 r. do 30.09.2014 r.

109.267.985,08

9.

Suma bilansowa (w zł) na 30.09.2014 r.

139 239 052,70

10.

Wynik finansowy netto (w zł) za okres od 12.07.2013 r. do 30.09.2014 r.

- 4.724.717,34

11.

Liczba zatrudnionych według stanu na 30.09.2014 r.

825 (umowy o pracę) + 138 (umowy cywilnoprawne)

12.

Szacunkowa liczba dokumentów księgowych miesięcznie

1.600

13.

Okres objęty badaniem

12.07.2013 – 31.12.2014 r.

14.

Preferowany termin: 1)przeprowadzenia badania (zakończenie) 2)złożenie raportu i opinii

 1. zakończenie 28.02.2014 r.

 2. 12.03.2015 r.

15.

Miejsce badania

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

16.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego według:

Ustawy o rachunkowości

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania tych
warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

 1. posiadające uprawnienia wymienione w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649),
 2. spełniające warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649
 3. posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych posiadających w swej strukturze wielospecjalistyczny szpital o przynajmniej 10 oddziałach (w tym dwa oddziały zabiegowe),
 4. ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

V. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649).
 4. Informacje o wykonawcy wraz z listą szpitali, w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta.
 5. Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w pkt.5
 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych szpitali.
 7. Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych szpitali.
 8. Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.9
 10. Harmonogram badania.

VI. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego:

www.szpital-koscierzyna.pl/

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej i papierowej:

 1. Elektronicznie na adres: zbigniew [DOT] piastka [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

 2. Papierowo na adres Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie do dnia 14.11.2014r.

VIII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

IX. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania fax-em i pisemnie. Ponadto zamieści wybór oferty na stronie internetowej: www.szpital-koscierzyna.pl/

X. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
 2. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Kierownik badanej jednostki.
 4. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 12.03.2015 r.
 6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. Wszelkich informacji udziela:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia :

Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – Zbigniew Piąstka nr tel.: (058) 686 01 24.